Dienstverleningsdocument

Informatie over onze dienstverlening
Achterhoekkrediet hecht veel waarde aan haar betrouwbaarheid als advies- en bemiddelingskantoor voor consumptief krediet en betalingsbeschermingsproducten. Daarom willen wij graag voldoen aan de eisen die de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) aan ons stelt. Wij zijn namelijk verplicht om u onderstaande informatie te verstrekken, voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst.

Hieronder beschrijven wij onze dienstenwijzer voor consumptief krediet. De dienstenwijzer voor betalingsbeschermingsproducten vindt u via deze link.

Naam en adres
U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Achterhoekkrediet
Lavendelveld 18
7006 SM Doetinchem
Telefoon: (0314) 39 19 71
Fax: (0314) 39 15 61
Email: info@achterhoekkrediet.nl
Internet: www.achterhoekkrediet.nl
KVK-nummer: 09150575

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten
Achterhoekkrediet is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12003020. Onze vergunning vindt u via deze link.

Wat mag u van ons verwachten?
Achterhoekkrediet is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in kredieten voor consumenten en voor ondernemers. Daarnaast kunnen wij u in combinatie met consumptieve kredieten ook adviseren in betalingsbeschermingsproducten. Hierin kunnen wij ook voor u bemiddelen. Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In de praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, expertise en contacten met leveranciers van financiële producten. U bent bij ons vrij in de keuze van aanbieders en producten. Wij zullen u met onze professionele kennis en ervaring ondersteunen in het maken van deze selectie. Dat houdt in:

  • Inventarisatie van uw wensen, behoeften en uw risicobereidheid: het vastleggen van uw klantprofiel.
  • Informatie verstrekken over de in de markt beschikbare passende financiële producten.
  • Voorleggen van alternatieven en berekeningen van verschillende producten en aanbieders.
  • De consequenties van te nemen beslissingen inzichtelijk maken.
  • Toelichten en motiveren van het verstrekte advies.
  • Schriftelijk vastleggen en ondertekenen van het advies.

Aansluitend daarop helpen wij u met het aangaan van de overeenkomst tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien nodig en wenselijk onderhouden wij namens u het contact met de leverancier van het financiële product. Via onze jaarlijkse nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van zaken die voor u van belang kunnen zijn als kredietnemer.

Heeft u een klacht?
Uiteraard doen wij ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden over de dienstverlening van Achterhoekkrediet, dan vragen wij u ons dit te laten weten. Wij doen dan ons best om u weer tevreden te stellen. Vindt u dat wij niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de volgende instantie, waarbij wij zijn aangesloten (registratienummer 300.000.779):
Klachten Instituut voor de Financiële Dienstverlening: ‘Kifid’, postbus 9357,
2509 AG DEN HAAG. Tel.: 0900-355 22 48.
www.kifid.nl. Telefoon: (073) 751 17 90.

Adviesvrijheid
Achterhoekkrediet is vrij in het geven van haar advies. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde aanbieders.

Geen zeggenschap
Achterhoekkrediet is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die maatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn en dus niet de maatschappijen zelf. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering aan u.

Overzicht kredietverstrekkers
Achterhoekkrediet werkt samen met de volgende kredietverstrekkers.

Defam
Interbank
Nationale Nederlanden Bank
Volkswagen Bank

Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen van de maatschappijen een provisievergoeding, die een component vormt van de door u te betalen rente bij kredieten. Deze bedraagt tussen de 0,3 tot 2,4 pro mille van het uitstaande krediet.
Bij betalingsbeschermingsproducten verstrekken wij netto tarieven. Hiervoor vragen wij een eenmalige vergoeding van € 145,- per afgesloten krediet voor zowel 1 als 2 polishouders.

Leadvergoeding
Indien wij NAW-gegevens via een autobedrijf ontvangen, hetgeen leidt tot een consumptief krediet, ontvangt het desbetreffend autobedrijf daarvoor een leadvergoeding.

Privacy van u als onze klant
Door de aard van ons werk beschikken wij over betrouwbare gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Registratie bij BKR
Indien iemand ervoor kiest om in Nederland een krediet aan te gaan, wordt dit automatisch gemeld bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Dat geldt voor elke vorm van krediet. Op deze manier zijn de financiële dienstverleners in staat om voor een klant een risicoprofiel rondom zijn financiële situatie op te stellen en wordt fraude voorkomen. Indien u via Achterhoek Krediet een krediet afsluit, dan zal dit door de betreffende maatschappij dus aan het BKR doorgegeven worden. Daar staat tegenover dat wanneer u een kredietaanvraag indient bij Achterhoekkrediet, uw gegevens eerst getoetst worden bij het BKR.

Wat verwachten wij van u?
U mag hoge eisen stellen aan onze dienstverlening. Wij verwachten dan ook van u dat u ons de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Onjuiste gegevens kunnen achteraf immers leiden tot onvoorziene situaties, in welke vorm dan ook. Hebt u bijvoorbeeld al leningen lopen, dan is het in uw eigen belang dat wij dit weten. Op die manier kunnen wij u op een juiste wijze adviseren over een verantwoorde hoogte van uw maandlasten.

Reageren is niet mogelijk